Vì sao phải biết phương pháp dùng đơn giá địa phương và bài toán bù trừ chênh lệch vật tư?