Tài liệu của bài học: 1
Hướng dẫn làm bài thi và làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề

Hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP kèm theo 02 ảnh màu

b) Bản sao công chứng Bằng đại học, Chứng minh nhân dân, Chứng chỉ hành nghề cũ (nếu có)
c) Hợp đồng lao động, quyết định giao nhiệm vụ thực hiện công việc kê khai trong đơn;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. => Bạn cho vào 1 túi clear bag nhé. Bạn có thể gửi file mềm chụp hồ sơ tới nhân viên GXD qua email để giúp rà soát trước.

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp chứng chỉ hành nghề rách, nát/thất lạc)
a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
=> Giống mẫu đơn ở trên.
b) Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát.
=> Bạn kẹp bản chứng chỉ cũ, rách theo.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
=> Bạn cho tất cả vào túi Clear bag rồi gửi về văn phòng Hội và Hiệp Hội tại địa chỉ số 124a, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.


3. Thời hạn xét cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp xin cấp mới. Hội & Hiệp hội có trách nhiệm xem xét để cấp lại chứng chỉ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định.

4. Nội dung và thời hạn của Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp lại được ghi như sau:
a) Ghi theo đúng nội dung và thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách, nát.
b) Ghi bổ sung nội dung hành nghề, theo thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp xin cấp bổ sung nội dung hành nghề.
c) Đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Các nội dung ở trên đây có thể thay đổi theo quy định mới. Bạn hãy liên hệ thêm nhân viên văn phòng hội hoặc nhân viên GXD để được thông tin cập nhật, chi tiết.