Tạo và quản lý biên bản kiểm tra công việc trước khi nghiệm thu

Chức năng Tạo và quản lý biên bản kiểm tra công việc trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD)

- Tạo thêm các mẫu biên bản kiểm tra đi theo biên bản nghiệm thu chính

- Các bảng mẫu trình bày các tiêu chí kiểm tra

- Chèn thêm các mẫu bảng gồm các tiêu chí kiểm tra nói trên tự động vào biên bản kiểm tra

- Biên bản kiểm tra đi kèm Biên bản nghiệm thu công việc.

- Có thể tạo số lượng biên bản kiểm tra tùy ý. Rất tốt cho các công tác nghiệm thu phải dùng nhiều biên bản kiểm tra như là: cơ điện ME (kiểm tra, thử tải...), đường...