Tài liệu của bài học: 1
Đặt mục tiêu, hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của khóa học

1. MỤC TIÊU

- Hãy đặt mục tiêu SMART, tức là có đủ 5 yếu tố sau: S - Specific: Cụ thể, dễ hiểu. M - Measurable: Đo lường được. A - Attainable: Có thể đạt được. R - Relevant: Thực tế. T - Time-Bound: Thời gian hoàn thành

- Trong khóa học luôn định hướng mục tiêu, đeo bám mục tiêu đó. Không bị mất tập trung, không bị các thông tin nhiễu làm chệch hướng mục tiêu.

Bạn hãy tải tài liệu đính kèm, đọc, rồi suy ngẫm các hướng dẫn và vạch cho mình các mục tiêu cần đạt trong khóa học.

Ngoài ra bạn tham khảo video này nhé:

2. VAI TRÒ

Công tác đo bóc, kiểm soát khối lượng và làm việc với bản vẽ luôn xuyên suốt quá trình từ đầu dự án đến cuối. Làm dự án xây dựng nắm bắt, thành thạo nghiệp vụ đọc bản vẽ, bóc khối lượng giữ vai trò rất quan trọng.

3. Ý NGHĨA

Đầu tư học phí, dành thời gian tham gia các khóa học, học 1 môn học nào đó thì phải rõ ý nghĩa của nó. Khi hiểu rõ ý nghĩa thì bạn sẽ có động lực phấn đấu, tinh thần để học hỏi sâu hơn.

- Làm công việc trong các dự án xây dựng, không thể mù tịt với bản vẽ được. Làm việc với mọi người mất tự tin hẳn và bị động lắm bạn ạ. Bạn phải thể hiện trình độ, đẳng cấp và bản lĩnh của mình chứ.

- Biết thêm được kỹ năng đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng -> giúp công việc của bạn thuận lợi hơn. Quan trọng nhất là cơ hội xin việc, tham gia vào các dự án sẽ mở rộng hơn.

- Tiền lương của bạn, thu nhập có thể cao hơn.

Bạn hãy suy ngẫm, chủ động vạch ra các ý nghĩa khi nắm bắt được nghiệp vụ cho bản thân. Hạ quyết tâm đạt bằng được mục tiêu đề ra khi tham gia khóa học.

Bắt đầu từ câu hỏi: Bạn sẽ thành Kỹ sư QS như thế nào, bạn quyết tâm đạt được điều gì sau khóa học này?