Trắc nghiệm Công tác kiểm tra hoạt động đấu thầu
Tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu tại các đơn vị, DN nhà nước khi có yêu cầu của người có thẩm quyền hình thức kiểm tra bao gồm: (NĐ 63)

Nội dung kiểm tra định kỳ trong hoạt động đấu thầu bao gồm: (Nghị định số 63)

Nội dung kết luận kiểm tra trong hoạt động đấu thầu bao gồm: (Nghị định số 63)

Sau khi kết thúc kiểm tra Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm: (Nghị định số 63)

Việc kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu được tiến hành như thế nào? (Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT)

Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu gồm những nội dung sau: (Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT)

Quy trình kiểm tra hoạt động đấu thầu thực hiện theo phương thức nào?

Quy trình kiểm tra hoạt động đấu thầu theo phương thức yêu cầu báo cáo, đơn vị được kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo các nội dung sau:

Tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm tra và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Kết luận kiểm tra mà không thực thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì cơ chế xử lý như thế nào?