Bài trắc nghiệm về những quy định chung trong đấu thầu
Theo quy định của Luật đấu thầu, thông báo mời thầu phải được đăng tải trên các phương tiện nào dưới đây?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên phương tiện nào?

Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng trong trường hợp nào?

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, số lượng đồng tiền tối đa để nhà thầu chào thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin thực hiện các chức năng nào sau đây?

Bên mời thầu có thể phát hành hồ sơ mời thầu đối với gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào thời điểm nào?

Có ý kiến cho rằng: "Đấu thầu mới có bảo đảm cạnh tranh" là đúng hay sai ?

Đối với chấm thầu, tổ chấm thầu có thể bỏ phiếu trắng (không có ý kiến) hay không?

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (đã bao gồm thuế) đối với đấu thầu quốc tế, tối đa là:

Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu … chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu: