Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Bạn cần biết để cân đối thời gian của cuộc thầu: Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là bao nhiêu ngày?

Tại sao đơn dự thầu được đặt ở đầu hồ sơ dự thầu nhưng lại được làm sau cùng khi lập hồ sơ dự thầu?

Tại sao trong hồ sơ mời thầu Bên mời thầu cứ phải đưa mẫu để nhà thầu trình bày giá thầu theo mẫu đó.?

Khi có yêu cầu làm rõ HSMT từ nhà thầu A trước thời điểm đóng thầu một số ngày theo quy định trong BDL thì

Chi phí tổ chức cho nhà thầu đi khảo sát hiện trường gói thầu để chào thầu do bên nào chi trả?

Chi thẩm định HSMT, HSYC được tính bằng?

Đơn dự thầu tài chính nhiều khi chỉ 1 mình giám đốc, tổng giám đốc được biết là do?

Nội dung nào trong các phương án sau đây là không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu?

Chọn đáp án đúng khi nói về phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ?

Công ty A là công ty con của Tổng công ty B và là đơn vị hạch toán độc lập. Hỏi Tổng công ty B có thể giao cho Công ty A thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện hay không?

Tổng công ty B dự kiến chỉ định thầu cho Công ty C (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 90% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tổng công ty A làm chủ đầu tư. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình Y có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên phương tiện nào?

Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 10 tỷ đồng là?

Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển (nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) được?

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, số lượng đồng tiền tối đa để nhà thầu chào thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đề cập đến thuế, phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào?

Đối với loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên yếu tố nào?

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin thực hiện các chức năng nào sau đây?

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường, gồm:

Các hành vi dưới đây nào bị cấm trong đấu thầu?