Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Mục tiêu cao nhất của nhà thầu khi lập giá dự thầu tham dự các gói thầu là gì?

Tại sao đơn dự thầu được đặt ở đầu hồ sơ dự thầu nhưng lại được làm sau cùng khi lập hồ sơ dự thầu?

Nhà thầu có giá xét thầu thấp nhất (sau khi sửa lỗi và giảm giá theo quy định) nhưng lại nộp bảo lãnh dự thầu không đúng mẫu thì sẽ bị xử lý thế nào?

Nội dung nào sau đây không cần để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu?

Chi phí tổ chức cho nhà thầu đi khảo sát hiện trường gói thầu để chào thầu do bên nào chi trả?

Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu Luật đấu thầu?

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ. Nội dung nào sau đây không được áp dụng theo hình thức này?

Trường hợp nào sau đây không có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu?

Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 1 tỷ đồng, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của?

Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể quy định nội dung "tất cả nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm tại nhà thầu tối thiểu 03 năm" hay không?

Loại hợp đồng nào dưới đây được áp dụng cho gói thầu nạo vét, cải tạo kênh mương có giá gói thầu 17 tỷ đồng?

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin thực hiện các chức năng nào sau đây?

Đối với chấm thầu, tổ chấm thầu có thể bỏ phiếu trắng (không có ý kiến) hay không?

Gói thầu nào sau đây không được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu:

Bảo mật: Thông tin liên quan đến việc đánh giá Hồ sơ dự thầu và đề nghị trao hợp đồng phải được Bên mời thầu:

Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm:

Phát biểu nào đúng về định nghĩa gói thầu?

Các hành vi nào không bị cấm trong đấu thầu: