Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2
Giá dự thầu của nhà thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt dùng để xét thầu của chủ đầu tư thì nhà thầu có bị loại hay không?

Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) trong thời hạn bao lâu kể từ ngày có kết quả LCNT?

Chi phí lập Hồ sơ mời thầu (HSMT), Hồ sơ yêu cầu (HSYC) được tính bằng?

Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu được chào thầu loại tiền nào ?

Đâu không phải là điều kiện bắt buộc trước khi phát hành HSMT, HSYC?

Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu Luật đấu thầu?

Các hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu là?

Hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng khi nào?

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ. Nội dung nào sau đây không được áp dụng theo hình thức này?

Phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng cho những hình thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây?

Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng trong trường hợp nào?

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn bao nhiêu % tổng số điểm về kỹ thuật?

Trong hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đầy đủ?

Bên mời thầu có thể phát hành hồ sơ mời thầu đối với gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào thời điểm nào?

Quy trình chỉ định thầu thông thường gồm:

Bảo mật: Thông tin liên quan đến việc đánh giá Hồ sơ dự thầu và đề nghị trao hợp đồng phải được Bên mời thầu:

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư, phê duyệt:

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia , bên mời thầu trình chủ đầu tư, phê duyệt:

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn, gồm: